Australia 2001 - Blue Mountains


Blue Mountains, Blackheath, Kookaburra


bluemountains_001.jpg

Blue Mountains, Blackheath, National Pass


bluemountains_002.jpg

Blue Mountains, Blackheath, National Pass


bluemountains_003.jpg

Blue Mountains, Blackheath, National Pass


bluemountains_004.jpg

Blue Mountains, Blackheath, National Pass


bluemountains_01.jpg

Blue Mountains, Blackheath, National Pass


bluemountains_02.jpg