Australia 2001 - Sydney


Sydney, Opera House


Sydneystart_01.jpg

Sydney, Opera House


Sydneystart_02.jpg

Sydney, Opera House


Sydneystart_03.jpg

Sydney, Opera House


Sydneystart_04.jpg

Sydney, Botanical Garden, flying foxes


Sydneystart_05.jpg

Sydney, Botanical Garden, flying foxes


Sydneystart_06.jpg